NOVO! UPISI DJECE U VRTIĆ ZA 2019/2020 GODINUOBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2019./2020. na području Grada Zagreba

 

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

 

od 6. do 15. svibnja 2019. godine

 

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba

- smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebi zaposlenih roditelja/skrbnika

1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života

- 10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i Dječjem vrtiću Duga i to za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

- u svim dječjim vrtićima

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) te djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

3. POSEBNI PROGRAMI

3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju

- s motoričkim oštećenjima                                                              u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora

- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti        u Dječjem vrtiću Duga i

               u Dječjem vrtiću Sopot

- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti      u Dječjem vrtiću Potočnica

- s višestrukim teškoćama                                                            u Dječjem vrtiću Utrina

- s autističnim obilježjima                                                             u Dječjem vrtiću Bajka

3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica

3.3. posebni i alternativni programi

- Montessori program, Waldorfski program, programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, sportski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi za koje dječji vrtić ima suglasnost nadležnog ministarstva


II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranicama dječjih vrtića i www.zagreb.hr),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

 

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2019.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2019.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

 

V. UPIS

 

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

Gradski ured za obrazovanje izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.

 

 


PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

 

KLASA: 601-02/19-001/184

URBROJ: 251-10-13-19-1

Zagreb, 2. travnja 2019.

 

 

PROČELNIK

 

Ivica Lovrić v.r.

 

 


© 2019 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.