Natječaj za radno mjesto - odgojitelj/ica na određeno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Vrapče, Nikole Gorjanskog 7, Zagreb, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrapče donijelo je na svojoj 26. sjednici održanoj 30.10.2019. godine Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za radno mjesto: odgojitelj/ica

Broj traženih radnika: 4

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 19.11.2019.

Natječaj vrijedi do: 27.11.2019.

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: Nije važno

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o predškolskoj djeci.

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-        dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

-        dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice),

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita,

-        uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,

-        dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)

-        životopis.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrapče te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrapče, Nikole Gorjanskog 7, 10 000 Zagreb sa naznakom: 

„Za natječaj za odgojitelja na određeno“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.© 2019 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.